Kancelaria adwokacka z Rybnika udziela pomocy osobom prywatnym w każdej dziedzinie prawa, która dotyka ludzi w ich życiu codziennym. Oferujemy przede wszystkim porady prawne dotyczące konkretnej sytuacji bądź zdarzenia. Udzielamy informacji o możliwych – zgodnych z konkretnymi przepisami ustawodawczymi – sposobach działania. Przygotowujemy porady w formie pisemnej bądź przedstawiamy je ustnie. Ponadto pomagamy w sporządzaniu różnego rodzaju dokumentacji. Udzielamy informacji w jaki sposób powinny być przygotowane wnioski, jakie kroki podjąć, aby wszcząć postępowanie, itp. W szczególności służymy Państwu wsparciem w zakresie:

  1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego - w tym m.in.: rozwód, separacja, podział majątku, podwyższenie i obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z małoletnim, ubezwłasnowolnienie i inne;
  2. Prawa cywilnego – w tym m.in.: sprawy o zapłatę, zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie służebności, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, ochrona posiadania (powództwo posesoryjne),powództwo negatoryjne, powództwo windykacyjne, zniesienie współwłasności nieruchomości, odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi, ochrona dóbr osobistych, roszczenia wynikające z zobowiązań umownych i inne
  3. Prawa spadkowego – w tym m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, nieważność testamentu i inne
  4. Prawa karnego, wykroczeń oraz karnego wykonawczego - w tym m.in.: obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego przed sądami we wszystkich instancjach, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego przed sądami we wszystkich instancjach, reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym w tym sporządzanie wniosku o: możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  5. Prawa pracy – w tym m.in.: ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i inne
  6. Prawa administracyjnego,
  7. Postępowania egzekucyjnego – w tym m.in: skargi na czynność komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i inne.