W ramach pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zapewniamy:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism na drodze sądowej oraz pozasądowej,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • prowadzenie mediacji w tym rokowań ugodowych,
  • reprezentacja przed wszelkimi sądami i organami administracji.

Nadto w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zapewniamy:

  • sporządzanie wszelkich umów, regulaminów oraz statutów w tym ich zmian, jak również przygotowywanie przekształcenia i likwidacji spółek,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych,
  • windykacja należności,
  • uczestnictwo w zgromadzeniach organów spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych,

Ceny naszych usług kształtują się indywidualnie w zależności od złożoności sprawy, jej zakresu, przewidywanego czasu trwania, nakładu pracy oraz potrzeb i możliwości finansowych klienta.

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych możliwe jest pobieranie wynagrodzenia w formie ryczałtu, ryczałtu z limitem godzin jak również stawki godzinowej.

Wynagrodzenie kancelarii nie obejmuje kosztów związanych z dojazdami do sądów znajdujących się poza właściwością Sądu Okręgowego w Gliwicach, kosztów noclegów itp. Jednocześnie to klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat sądowych, skarbowych, notarialnych itp.